توضیحات تولید کننده:

کنسانتره فوق حاوی نمک بوده و در صورت شوری آب منطقه، کنسانتره بدون نمک سفارش داده شود.

کوکسیدیواستات و سایر افزودنی ها طبق سفارش مشتری قابل افزودن به کنسانتره می باشد.

پیشنهاد می شود جهت رسیدن به وزن مناسب و یکنواختی گله در هفته اول از سوپراستارتر دان آماده مهرادان تغذیه شود.

کنسانتره 2.5 درصد غنی شده و اقتصادی با مصرف فقط یک درصد روغن از 36 روزگی به بعد 24 کیلوگرم در تن و از 43 روزگی به بعد 22 کیلوگرم در تن استفاده خواهد شد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کنسانتره گوشتی 2.5درصد مرحلهB”
Call Now Buttonتماس با مهرادان